راهکارهای مبتنی بر شیرپوینت

سیستم مدیریت کیفیت

P. QM

سیستم مدیریت کیفیت (مدیریت QMS)

زمانی که صحبت از سیستم مدیریت کیفیت می شود، منظور این است که یک سیستم یا سازمان را با مدنظر قرار دادن کیفیت (کیفیتی که در تعریف استاندارد ایزو 9001 آمده است) برنامه ریزی، ساماندهی وهدایت کرد.

سیستم مدیریت کیفیت مجموعه ای از اجزای متعامل است برای رسیدن به هدف مدیریت کردن کیفیت انجام کار. در یک سازمان یک سیستم مدیریت کیفیت تمامی فرآیند های سازمان را شناسایی و مدیریت می کند. این سیستم مجموعه  سیستم های مدیریتی فعالیت های مختلف را در یک سازمان تشکیل می دهد مثل سیستم مدیریت خرید، سیستم مدیریت فروش، سیستم مدیریت تولید و ….

سازمانی که تصمیم می گیرد استاندارد ایزو 9001 را پیاده سازی کند، باید کیفیت را در سراسر سازمانش اجرا و پیاده سازی نماید. این کیفیت باید منجر به تولید محصولی شود که الزامات و خواسته ها، بخصوص خواسته های مشتری را برآورده سازد.

این نظریه بیان میدارد که برای استقرار و گسترش یک سیستم موثر و کارا درون یک سازمان، رعایت چهارگام مختلف و مجزا که در عین حال، ارتباط بسیار تنگاتنگی با هم دارند بسیار موثر است. این چهار گام عبارتند از :

 •  طرحریزی
 •  اجرا
 •  کنترل و بررسی
 •  اقدام

تلاش و هدف این استاندارد این است که سطح کیفیت محصولات را علاوه بر اینکه در یک سطح ثابت نگه می دارد، به سمت بهبود و پیشرفت نیز سوق دهد.

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می تواند راهکاری مناسب وعالی برای سازمانی باشد که علاقه مند است مسیر بهبود و پیشرفت را طی کند. البته این نکته را نباید فراموش کرد، این استاندارد و حتی استانداردهای دیگر، زمانی کارگشا خواهند بود که در وهله اول مدیریت ارشد تعهد شدید به اجرا داشته باشد و در وهله دوم، همکاران و کارکنان سازمان نیز به اجرای استاندارد علاقه نشان دهند. درضمن این استاندارد برای اثربخشی نیاز است چندین ماه درسازمان اجرا شود تا پس از آن نتایج آن ملموس و قابل مشاهده باشد.

مزایای متصور برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت شرکت بر مبنای استاندارد ISO9001 شامل موارد زیر است:

 نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها

 شناسایی و مستند نمودن روش‌های انجام کار

 ارتقاء خدمات کارفرمایی و بهبود و کیفیت خدمات و طرح‌های در دست اجرا

ترغیب و تشویق مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد به عنوان زنجیره تأمین و ارزش شرکت در بکارگیری سیستم‌های مدیریتی بین‌المللی و معتبر

 مدیریت فرآیندها و قابلیت اندازه‌گیری عملکرد فرآیندها

 بهبود مستمر فعالیت‌ها و فرآیندها با بکارگیری رویکردهای تعیین شده در استاندارد مذکور

 ایجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت انجام سایر فعالیتها و پروژه‌های بهبود در قالبی نظام‌مند و متعالی تحت سیستم مدیریت کیفیت

مزایای متصور برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت شرکت بر مبنای استاندارد ISO9001 شامل موارد زیر است:

 • نظام‌مند نمودن فعالیت‌ها
 •  شناسایی و مستند نمودن روش‌های انجام کار
 •  ارتقاء خدمات کارفرمایی و بهبود و کیفیت خدمات و طرح‌های در دست اجرا
 • ترغیب و تشویق مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد به عنوان زنجیره تأمین و ارزش شرکت در بکارگیری سیستم‌های مدیریتی بین‌المللی و معتبر
 •  مدیریت فرآیندها و قابلیت اندازه‌گیری عملکرد فرآیندها
 •  بهبود مستمر فعالیت‌ها و فرآیندها با بکارگیری رویکردهای تعیین شده در استاندارد مذکور
 •  ایجاد بستر و زیرساخت مناسب جهت انجام سایر فعالیتها و پروژه‌های بهبود در قالبی نظام‌مند و متعالی تحت سیستم مدیریت کیفیت