راهکارهای مبتنی بر شیرپوینت

سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه

P. LAB

سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (مدیریت PLAB)

در پی نیاز آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی و همچنین نیاز مجموعه‌های آزمایشگاهی کشور به یک نرم‌افزار جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی، به منظور پشتیبانی همه‌جانبه از چارچوب استاندارد تخصصی آزمایشگاه‌ها احتیاج است. با استفاده از این نرم‌افزار مدیریت، آزمایشگاه شما می‌تواند به طور خودکار، عملیات انجام داده، ابزار را ادغام کرده، نمونه‌ها را مدیریت کرده و اطلاعات را به یکدیگر وابسته سازد.

LIMS که در کشور ما به نرم افزار لیمز معروف است، به مجموعه ابزارها، فرم ها و گزارش هایی گفته می شود که به مسئولین آزمایشگاه ها اجازه مدیریت بهینه فرایندهای آزمایشگاهی و داده های تولید شده در این فرایندها را می دهد LIMS  کمک می‌کند تا آزمایشگاه، نتایجی دقیق‌تر، قابل تکرار، سریع‌تر و قابل اعتمادتری تولید کند. با توجه به افزایش داده ها، حجم نمونه ها و تغییرات مکرر در تکنولوژی، آزمایشگاه ها باید رویکرد خود را برای مدیریت، ردیابی و متمرکز کردن داده ها مدرن کنند. به منظور پشتیبانی همه‌جانبه از چارچوب استاندارد تخصصی آزمایشگاه‌ها با استفاده از این نرم‌افزار مدیریت، آزمایشگاه شما می‌تواند به طور خودکار، عملیات انجام داده، ابزار را ادغام کرده، نمونه‌ها را مدیریت کرده و اطلاعات را به یکدیگر وابسته سازد. و همچنین راه کارهایی برای مستند سازی فرایندها و همچنین بایگانی اطلاعات تولید شده در آزمایش های مختلف با امکان دسترسی سریع به این سوابق را فراهم آورند. سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه باعث می‌شود که چرخه اجرا، ذخیره، پیگیری و ارزیابی داده‌ها در طول آزمایش سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود، به طوری که آزمایشگاه بتواند این روند را ارزیابی کرده و بهره‌وری عملیاتی خود را بهبود بخشد.

سه ویژگی مهم سیستم مدیریت آزمایشگاه

مدیریت (Management)

مدیریت (Management)

به آزمایشگاه کمک می کند تا به سرعت نتایج قابل اعتماد را ذخیره و بازیابی کرده و در اختیار استفاده کنندگان مختلف قرار دهد.

کارایی (Efficiency)

کارایی (Efficiency)

به آزمایشگاه کمک می کند تا با سرعت بالاتری وظایفش را انجام دهد.

دقت (Accuracy)

دقت (Accuracy)

به آزمایشگاه کمک می کند که نتایج دقیق و قابل تکرار ارائه کند.

در پی نیاز آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی و همچنین نیاز مجموعه‌های آزمایشگاهی کشور به یک نرم‌افزار جامع مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی، به منظور پشتیبانی همه‌جانبه از چارچوب استاندارد تخصصی آزمایشگاه‌ها احتیاج است. با استفاده از این نرم‌افزار مدیریت، آزمایشگاه شما می‌تواند به طور خودکار، عملیات انجام داده، ابزار را ادغام کرده، نمونه‌ها را مدیریت کرده و اطلاعات را به یکدیگر وابسته سازد.

LIMS که در کشور ما به نرم افزار لیمز معروف است، به مجموعه ابزارها، فرم ها و گزارش هایی گفته می شود که به مسئولین آزمایشگاه ها اجازه مدیریت بهینه فرایندهای آزمایشگاهی و داده های تولید شده در این فرایندها را می دهد LIMS  کمک می‌کند تا آزمایشگاه، نتایجی دقیق‌تر، قابل تکرار، سریع‌تر و قابل اعتمادتری تولید کند. با توجه به افزایش داده ها، حجم نمونه ها و تغییرات مکرر در تکنولوژی، آزمایشگاه ها باید رویکرد خود را برای مدیریت، ردیابی و متمرکز کردن داده ها مدرن کنند. به منظور پشتیبانی همه‌جانبه از چارچوب استاندارد تخصصی آزمایشگاه‌ها با استفاده از این نرم‌افزار مدیریت، آزمایشگاه شما می‌تواند به طور خودکار، عملیات انجام داده، ابزار را ادغام کرده، نمونه‌ها را مدیریت کرده و اطلاعات را به یکدیگر وابسته سازد. و همچنین راه کارهایی برای مستند سازی فرایندها و همچنین بایگانی اطلاعات تولید شده در آزمایش های مختلف با امکان دسترسی سریع به این سوابق را فراهم آورند. سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه باعث می‌شود که چرخه اجرا، ذخیره، پیگیری و ارزیابی داده‌ها در طول آزمایش سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود، به طوری که آزمایشگاه بتواند این روند را ارزیابی کرده و بهره‌وری عملیاتی خود را بهبود بخشد.

LIMS دارای مجموعه ای از قابليت هاست که به شرح ذيل است :

  • پذيرش و ورود نمونه و داده های مشتری مرتبط با نمونه
  •  اختصاص، برنامه ريزی، و پيگيری نمونه و كار آزمايشگاهی مرتبط
  • يكپارچه سازی پردازش و كنترل كيفيت نمونه ها و تجهيزات مورد استفاده
  • ذخيره سازی داده های مربوط به تجزيه و تحليل نمونه
  • بازرسی، تاييد، و تلفيق مجموعه ای از داده های نمونه برای گزارش دهی و يا تجزيه وتحليل بيشتر