شبکه و زیرساخت

Network

با توجه به جایگاه شبکه و زیرساخت در عصر حاضر و  لزوم نگاه جامع به این مقوله مهم ، بر آن شدیم تا محوریت فعالیت های خود را بر  روی موضوع های زیر متمرکز نمائیم.

 
مشاوره ، استقرار و پشتیبانی Skype for Business
مشاوره ، استقرار و پشتیبانی MS Lync Server
مشاوره ، استقرار و پشتیبانی MS EXchange Server